Değerler Eğitimi – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Değerler Eğitimi

degerler

Değerler Eğitimi

 

Değerler Nedir?

Genelde inanılan, arzu edilen ve bir ölçüt olarak kullanılan olguları değerler olarak adlandırılmaktadır. Bir başka deyişle değerleri genelleştirilmiş davranış prensipleri olarak tanımlayabiliriz

 

Okul öncesi dönem, gelişimin bütün alanlarında yoğun bir hareketliliğin yaşandığı kritik bir dönemdir. Bu dönemde, bedensel, zihinsel, duygusal, ahlaki ve dini gelişimin birçok açıdan temelleri atılır. Bu kritik dönem yaklaşık 7 yaşlarına kadarki  dönemi kapsar. Okul öncesi dönemde değerler eğitimi verilirken bireysel, toplumsal ve ahlaki değerlere geniş kapsamlı bir bakış açısıyla bakılmalıdır. Bu dönem çocuğun gelişim özellikleri göz önünde bulundurulmalı, tek bir alana yönelik değil bütüncül bir anlayışla tüm alanları kapsamalıdır. Bu şekilde verilen eğitimle çocuk, yetişkin bir birey oluncaya kadar evrensel değerleri özümserken kendisini ve yaşadığı toplumu daha iyi anlayarak anlamlandıracaktır.

 

Değerler eğitimi, iyiyi ve yapılması gerekeni gösterir. Başka bir deyişle hangi davranışın iyi, hangisinin kötü olduğu eğitimle öğrenilir. Beşikten mezara bireyin çabaları ve çevrenin etkisiyle oluşan değerler sisteminin eğitimi âilede başlar, okul ile devâm eder. Eğitim, yetişmekte olan çocuğa doğru eylemler için temel olarak doğru değerleri öğretir. Eğitimi bir bina kabul edersek değerler onun yapı taşları, tuğlalarıdır.

 

Değerler eğitimiyle çocuk ahlaki, kültürel, ruhsal ,toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunların içselleştirilmesini öğrenir. Öteden beri insan yaşamının en önemli yanı toplumsal ve insani değerler olmuştur. Önem verilen toplumsal değerler sevgi, cesaret, yardımlaşma, dostluk, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleridir. Sağlıklı bir toplum oluşturmak açısından çocuklarımıza değerlerimizin okullarda öğretilmesi son derece önemlidir. Değerleri öğretmek, Matematik ve Türkçe derslerini öğretmek kadar gereklidir. Değerler eğitimi sâdece bilişsel yâni zihinsel öğrenmelerle sınırlı değildir. Öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duyuşsal davranışlarının hepsinin geliştirilmesini de kapsar. Düzce değerler eğitimi, Oyna ve Öğren Anaokulu’nda uzman öğretmenler tarafından verilmektedir.

 

Niçin Değerler Eğitimi?

Anne, babalar ve eğitimciler olarak çocuğumuzun ahlaklı ve sözünü ettiğimiz değerlere sahip olarak yetişmesi adına sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:

— İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için ne kadar uygun?

— Biz her şeyi çocuklarımızın iyiliği adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi?

— Televizyonlarda ve internet sitelerindeki oyunlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken ya da oynarken barışçı olabilecekler mi?

— Onların özgüvenlerinin gelişmesi adına bizim aşırı korumacı ve müdahaleci davranışımızın dozu ne olmalıdır?

— Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye çaba sarf ederken acaba onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?

— Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak düşünülürse bunun faturası ne olur? (Artan kadına şiddet ve öldürme olayları, hırsızlıklar ve diğer suçlardaki artışlar)

—  Okulun temel misyonları arasında insani değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmekte bulunmalı değil mi?

— Çağın ve teknolojinin getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine yeterince rehberlik edebiliyor mu?

— Yükselen şiddet eğilimleri,

— Yalan söylemede, kopya çekmede ve hırsızlıkta artış,

— Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,

— İş ahlâkında düşüş,

— Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,

— Madde bağımlılığı ve intihar vakaları gibi kendine zarar verici davranışlarda artış,

— Gelişen teknoloji ile birlikte yaşamımızın her alanını işgal eden televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi haline gelmiştir.

— Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman örtüşmemekte, farklılık göstermektedir.

— Bu noktada anne babalara daha fazla sorumluluk düşmektedir.

 

Bir yanda hızlı ve baş döndürücü şekilde değişen değerler, diğer yanda bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar. Bütün bu hengame içinde değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. Bu değerler, toplumların birlik ve beraberliklerinin sağlanması ve korunmasında önemli bir yere sahiptir. Ortak dilimiz, inancımız, vatanımız ve bayrağımızı bizi bir arada tutan en önemli değerlerimiz arasında sayabiliriz. Bir taraftan çocuklarımızı bilgiyle öğretim yaparak zihinlerini geliştirirken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmelerini istiyoruz. Bunun için Oyna ve Öğren okulumuzda “Değerler Eğitimi” çalışmasına özel önem veriyoruz.

 

Değerler Eğitim Programının Amaçları

— İyi karakterli bireyler yetiştirmek,

— Temel değerleri pekiştirmek,

— Çocukların psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişmelerine uygun olarak kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri kazanmalarını sağlamak,

— Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek ve teşvik etmek,

— Karakter ve değerler eğitiminin okulda ve ailede paralel bir şekilde işlemesini sağlamak.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız