Düzce Anaokulunda Ekoloji – Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu

Düzce Anaokulunda Ekoloji

Anaokulunda Ekoloji Ve Çevre Eğitimi

Toplumun gelişiminde çevre eğitimi acil ele alınması gereken konularında başında gelmektedir. Bunun temel nedeni tamamen çevresel sorumsuzluktur. Bu bağlamda, çocukların yaşamlarının ilk yıllarında anaokulundan itibaren çevre eğitimine daha fazla özen gösterilmesi gerekmektedir.

Pedagojide yaban hayatı uzun zamandır okul öncesi çocukların eğitiminde ve yetiştirilmesinde en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilmiştir.

Doğayla iletişim kurarak, nesnelerini ve fenomenlerini inceleyerek, okul öncesi çağındaki çocuklar yavaş yavaş içinde yaşadıkları dünyayı kavrarlar: Flora ve faunanın inanılmaz çeşitliliğini keşfederler, doğanın insan yaşamındaki rolünü, bilgisinin, deneyiminin değerini anlarlar. Okul öncesi çocukların çevre eğitimi ile ilgili temel kavramları ele alalım;

Ekoloji Nedir?

Ekoloji; bitki ve hayvan organizmaları arasındaki ilişkiyi ele alır. Ekoloji bilimi bu organizmaların kendileriyle çevre arasında oluşturdukları toplulukları inceler. 

Anaokulu Döneminde Ekoloji

Okul öncesi çocuklar için çevre eğitimi metodolojisi, okul öncesi çocuklarla pedagojik çalışma organizasyonunun özelliklerini ve modellerini inceleyen, ekolojik kültürün temellerinin oluşumuna ve doğal çevre ile rasyonel etkileşim becerilerine odaklanan bir bilimdir. Bu bilim, okul öncesi çocukların doğa yoluyla yetiştirilmesini ve gelişmesini, ekolojik dünya görüşlerinin temellerinin oluşturulmasını, doğal çevreye karşı bir değer tutumunun yetiştirilmesini yöneten yasaların incelenmesidir.

Veli Görüşleri

Okul Öncesi Ekoloji Dersi Sorumluluk Duygusunu Geliştiriyor

Anaokulu öğrencilerinin çevre eğitimi metodolojisinin teorik temeli, onların gelişim kalıpları ve araçları hakkındaki pedagojinin temel hükümlerinden meydana gelir. Çevre eğitiminin temel amacı; bir çocuğa canlı doğa yasaları hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi, canlı organizmaların çevre ile ilişkisinin özünü anlama, fiziksel ve zihinsel durumu yönetme becerilerinin oluşumunu öğretmektir. Sorumluluk duygusu gelişen çocuklar bu sayede daha aktif rol almak isterler. Bir bitkinin büyüme sürecine eşlik eden çocuklar bu sayede doğadaki zahmetin farkına varırlar.

3 Kademede Ekoloji Eğitimi

 1. Çevresel bilgiyi derinleştirmek ve genişletmek,
 2. Temel çevresel beceri ve yetenekleri aşılamak,
 3. Çevresel faaliyetler sırasında okul öncesi çocukların bilişsel, yaratıcı, sosyal aktivitelerini geliştirmek, doğaya saygı duygularını oluşturmak ve eğitmek.

Anaokulu pedagojisinde de çevre eğitiminin amaçları, hedefleri ve terminolojisi konusunda fikir birliği yoktur. Okul öncesi dönemin el kitaplarını ve programlarını hazırlayan yazarlar çevre kültürü ve eğitim terimlerini bilerek kullanırlar. Böylece, çevre eğitiminin, çevresel bilgi, beceri ve yeteneklere hâkim olmak için amaçlı olarak organize edilmiş, planlanmış ve sistematik bir süreç olduğu sonucuna varabiliriz.

Okul öncesi pedagojinin ayrılmaz parçalarından biri haline gelen çevre eğitimine son yıllarda, bilim adamlarının ilgisi önemli ölçüde artmıştır. Geçmişin tüm seçkin düşünürleri ve öğretmenleri, çocuk yetiştirme aracı olarak doğaya büyük önem verdiler: Jan. A. Komensky doğada bir bilgi kaynağı, zihnin, duyguların ve iradenin gelişimi için bir araç görürken, KD Ushinsky, zihinsel ve sözlü gelişimleri için mevcut ve yararlı olan her şeyi onlara bildirmek için “çocukları doğaya yönlendirmekten” yanaydı. EI Tikheeva, okul öncesi çocukları doğayla tanıştırmak için içerik ve yöntemlerin geliştirilmesine önemli bir katkı yaptı. Çocukların içten çocuksu yaşamlarını sürdürdüğü koşullardan biri ya da yaşadığı çevrenin bir öğesi olarak görmektedir doğayı.

Okul öncesi eğitim kurumlarının uygulamalarında gözlemlerin görsel yöntemler olarak kullanılmasının yanı sıra görsel açıklayıcı materyaller yaygın olarak kullanılmaktadır. Görsel açıklayıcı materyal, çocukların fikirlerini pekiştirmeye ve netleştirmeye yardımcı olur. Onun yardımıyla, çocuklarda şu anda (veya belirli bir alanda) gözlemlenemeyen nesneler, doğal olaylar hakkında fikirler oluşturabilirsiniz. Bir çocuğun belirli kurallara uyması için, onların anlamlarını anlaması ve bu kurallara uymama durumunda sonuçlarını duygusal olarak hissetmesi gerekir.

Okul öncesi çocukluk döneminde, kendilerini çevreleyen dünyanın ilk hissi oluşur: çocuk doğa hakkında duygusal izlenimler alır, farklı yaşam biçimleri hakkında fikirler biriktirir. Ekolojik düşüncenin, bilincin, ekolojik kültürün temel ilkelerini öğrenir. Ama sadece bir şartla – Eğer çocuğu yetiştiren yetişkinlerin kendileri ekolojik bir kültüre sahiplerse: Tüm insanlar için ortak sorunları anlıyorlar ve onlar için endişeleniyorlar. İşte bu eğiticiler ve yetişkinler küçük adam ile küçük kadına doğanın harika dünyasını gösterir ve onlara dünyanın harika dünyasına adım atmalarına yardım eder. Doğa, onunla ilişkiler kurmaya yardımcı olur.

Çocuklarla çalışmak otoriter bir öğretim modeli yerine bir öğretmen ve bir çocuk arasında işbirliğini, birlikte oluşturmayı gerektirir. Sınıflar, çocuğun dünyasının görsel-etkili ve görsel-figüratif algısı dikkate alınarak inşa edilir ve çevre bilgisinin (hayvan dünyası bilgisi; flora bilgisi; cansız doğa bilgisi; doğa bilgisi) oluşumuna yöneliktir.

Ekoloji

Düzce Ekoloji

Düzce’de bulunan Oyna Öğren Anaokulu ekoloji konusuna ayrı bir önem vermektedir. Önümüzdeki dönemde ülke ekonomimizi büyük çapta etkilemesi beklenen Avrupa Yeşil Mutabakatı ülkemizde de eğitimden başlayarak birçok düzenlemeyi gerekli kılacaktır. Konuyu derinlemesine ele almadan önce AB Yeşil Mutabakatı neydi bir hatırlayalım.

AB Yeşil Mutabakatı Nedir?

İklim değişikliği ve çevre kirliliği Avrupa ve dünya için varoluşsal bir tehdit haline gelmiştir. Avrupa Yeşil Anlaşması, bir taraftan bu tehdidi bertaraf etmek için eylem planları ortaya koyarken diğer taraftan AB’yi modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye dönüştürecek ve aşağıdakileri sağlayacaktır:

2050 Yılına Kadar Net Sera Gazı Emisyonu Sıfır (0) Olacak

Kaynak kullanımından ayrıştırılmış ekonomik büyüme sağlanacak.Yeni Nesil AB İyileşme Planı kapsamındaki 1,8 Trilyon Euro’luk yatırımın üçte biri ve AB’nin 7 yıllık bütçesi, Avrupa Yeşil Anlaşmasını finanse edecek. 

Avrupa Komisyonu, 2030 yılına kadar net sera gazı emisyonlarını en az %55 oranında azaltmak için bazı önerileri kabul etti. AB Yeşil Mutabakat hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Yeşil Geçiş ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Öğrenme

Avrupalılar iklim değişikliğini bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en ciddi sorunlar arasında sıralıyor. Eğitim ve öğretim, tüm sektörler gibi, bu gezegensel krize yanıt vermek için harekete geçmelidir.

Her yaştan öğrencinin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamak, daha sağlıklı yaşam tarzlarını benimsemek ve hem bireysel hem de toplu olarak yeşil geçişe katkıda bulunmak için bilgi, beceri ve tutumları geliştirme fırsatlarına ihtiyacı vardır. 

Sürdürülebilirlik yeterliliklerinin edinilmesi, çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin iklim değişikliği ve çevre ile ilgili zorlukları anlamalarına, davranışları üzerinde düşünmelerine ve sürdürülebilir bir gelecek için harekete geçmelerine yardımcı olabilir.

AB Eylemleri

Yeşil geçiş ve sürdürülebilir kalkınma için öğrenmeye ilişkin Konsey Tavsiyesi

16 Haziran 2022’de Avrupa Birliği Konseyi (AB) yeşil geçiş ve sürdürülebilir kalkınma için öğrenmeye ilişkin bir tavsiye kararını kabul etti. Tavsiye Kararı, eğitim ve öğretimin tüm aşamalarında yeşil geçiş ve sürdürülebilir kalkınma için öğrenme ve öğretmeyi destekleme konusunda Üye Devletlere bir yol haritası sunmaktadır. Yol haritasında üye devletlere şu çağrıda bulunuluyor:

 • Yeşil geçiş ve sürdürülebilir kalkınma için öğrenmeyi eğitim ve öğretim politikaları ve programlarında bir öncelik haline getirmek,
 • Tüm öğrencilere hem örgün eğitimde (örneğin okullar ve yükseköğretim) hem de yaygın eğitimde (müfredat dışı etkinlikler, gençlik çalışmaları gibi) iklim krizi ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinme fırsatları sağlamak,
 • Yeşil ve sürdürülebilir ekipman, kaynaklar ve altyapıya yatırım yapmak için ulusal ve AB fonlarını harekete geçirmek,
 • Eğitimcileri, öğrencileri arasında eko-kaygı ile başa çıkmak da dâhil olmak üzere, iklim krizi ve sürdürülebilirlik hakkında öğretmek için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda desteklemek,
 • Bir eğitim kurumunun tüm faaliyetlerini ve operasyonlarını kapsayan ve uygulamalı, disiplinler arası ve yerel bağlamlarla ilgili öğretme ve öğrenmeyi mümkün kılan sürdürülebilirlik için destekleyici öğrenme ortamları yaratmak,
 • Sürdürülebilirlik için öğrenmeye öğrencileri ve personeli, yerel yetkilileri, gençlik organizasyonlarını ve araştırma ve yenilik topluluğunu aktif olarak dâhil edin,
 • Avrupa Komisyonu, bu konuyla ilgili özel bir AB Çalışma Grubu da dâhil olmak üzere, eğitimde sürdürülebilirlik konusunda akran öğrenimi ve değişim yoluyla tavsiyenin uygulanmasını destekleyecektir.
 • Ayrıca yeni Avrupa Okul Eğitimi Platformu’nda 19 Eylül ile 26 Ekim 2022 arasında yürütülecek, sürdürülebilirlikle ilgili tüm okul eylemleri hakkında öğretmenler için çevrimiçi bir kurs da dahil olmak üzere eğitimciler ve politika yapıcılar için kaynaklar geliştirecek.

Yeşil Geçiş için Öğrenme El Kitabı

Tavsiyeye, halkın katılımından elde edilen sonuçlar da dâhil olmak üzere, tavsiye için ayrıntılar ve kanıtlar sağlayan bir el kitabı şeklinde bir Personel Çalışma Belgesi eklenmektedir. El kitabı, Avrupa genelindeki iyi uygulamaları vurgular ve somut örnekler sunar. Eğitim ve öğretim sektöründe çevresel sürdürülebilirlik konusunda çalışan politika yapıcılar, eğitimciler ile tüm kişi ve kuruluşlar için bir rehber görevi görebilir.

Sürdürülebilirlik Üzerine Avrupa Yeterlilik Çerçevesi

Sürdürülebilirlik üzerine yeni bir Avrupa yeterlilik çerçevesi  – ‘GreenComp‘ – Ocak 2022’de yayınlandı. Bu çerçeve örgün, yaygın ve gayri resmi ortamlarda eğitim ve öğretim programlarında ve politikalarında kullanılabilir.

Komisyonun Konsey Tavsiyesi önerisinde belirtildiği gibi, sürdürülebilirlik için etkili öğrenme;

 • Erken çocukluk eğitimi ve bakımından başlar
 • Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser
 • Kurumun bir bütün olarak sürdürülebilirlik konusunda aktif olduğu destekleyici öğrenme ortamları yaratır.
 • Öğrenci merkezli, ilgi çekici, olumlu ve gerçek yaşam deneyimlerine dayalıdır.
 • Sürdürülebilirlik için öğretmek ve hareket etmek için liderlik ekipleri de dâhil olmak üzere eğitimcileri destekler
 • Yerel ve daha geniş topluluklarda işbirliğini ve ortaklıkları teşvik eder
 • Gençleri anlamlı şekillerde dâhil eder
 • Sürdürülebilirlik yetkinlikleri oluşturur
 • Güçlü politikalar üzerine kuruludur

Arka Fon

Tavsiye, Avrupa Eğitim Alanının ve AB Biyoçeşitlilik Stratejisinin bir girişimidir. Komisyonun sürdürülebilirlik için öğrenme konusundaki politika çalışması, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından sürdürülebilir kalkınma için eğitim konusunda yürütülen girişimler ve programların yanı sıra 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile tamamen uyumludur.

Yeşil Eğitim Girişimleri

Avrupa Birliği, eğitim ve öğretim sektörünü yeşil geçişe katkıda bulunmak ve tüm öğrenicilerin sürdürülebilirlik yeterliliklerini güçlendirmek için harekete geçmeye teşvik ediyor.

Yeşil Eğitim Neden Önemlidir?

Her yaştan öğrencinin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamak, tüketim kalıplarını değiştirmek ve daha yeşil bir geleceğe katkıda bulunmak için bilgi, beceri ve tutumları geliştirebilmesi gerekir. Eğitim ve öğretimin, insanların çevre hakkında farkındalıktan bireysel ve toplu eyleme geçmelerini desteklemede kilit bir rolü vardır.

Avrupa genelinde eğitim ve öğretimde iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik konusunda giderek artan sayıda girişim ve eylem gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, ilerlemeye ve artan kamu ilgisine rağmen, çevresel sürdürülebilirlik için öğrenme, AB’deki eğitim politikası ve uygulamasının henüz sistemik bir özelliği değildir.

Düzce Anaokulu Olarak Hizmetinizdeyiz

Düzce Beyciler Mahallesi’nde, okul öncesi anaokulu eğitiminde öngörülen standartların da ötesinde bir anaokulu olan Özel Düzce Oyna ve Öğren Anaokulu ile doğaya bilinçli bireyler yetiştiriliyor.

Scroll to Top
Konuşmayı Başlat
Yardım İster misiniz?
Oyna ve Öğren Anaokulu Temsilcisi
Müşteri Temsilcisi İçin Yazınız